KONSTFORUM i Kävlinge

STADGAR


Föreningen bildad den 2 november 2011


§1 Föreningens firma

KONSTFORUM i Kävlinge


§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att utveckla konst och konsthantverk i Kävlingebygden genom gemensam lokal och samarbete med utställningar.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arbeta upp och hyra lokal som passar för verksamheten samt därefter organisera arbetet för de fria konsterna och konsthantverken.


§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Kävlinge kommun, Skåne län.


§4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning. Ansökan skall formellt godkännas av styrelsen (digitalt).


§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.


§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 4 – 6 övriga ledamöter jämte 2 - 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.


§7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlägger dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handlägga föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt upprätta årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner behov eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör. Kassaärenden handläggs av kassören.


§8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den sista januari kommande verksamhetsår.


§9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor och en revisor suppleant. Revisorerna ska senast dagen före årsmötet lämna sin revisionsberättelse.


§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

  b) Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för samma tid.

 7. Revisionsberättelsen

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställa ev. verksamhetsplan och behandling av budget.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1-2 år
13.Val av revisor samt suppleant.
14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15.Val av valberedning, bestående av 2 medlemmar, Valberedningen skall framlägga förslag på

ledamöter i styrelsen, revisorer och revisor suppleant för det kommande verksamhetsåret.

Förslaget skall vara lämnat till styrelsen tre v. före årsmötet. 16. Övriga frågor.


§11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå vilket ärende som medlemmarna vill att mötet ska behandla.


§12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst.


§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem eller styrelsen.


§15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed

omedelbart ha lämnat föreningen.


§16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra

sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.


§17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar realiseras och eventuellt överskott fördelas mellan medlemmarna.
Är föreningen registrerad på Skatteverket skall dessa informeras medelst sista årsmötesprotokollet.


Stadgarna har reviderats den:

2013-03-04

============================================================================================================

Kontakta KONSTFORUM i Kävlinge på e-post: konstforum@hotmail.se

Du kan också nå vår ordförande Anja Kärhä på telefon 0768-90 69 25


KONSTFORUM i Kävlinge använder sig av Cookies och vi följer gällande GDPR regler. 


© Copyright 2011 - 2020 KONSTFORUM i Kävlinge.